1 Saksframlegg - Tertialrapport 1.tertial 2021 Helse Nord IKT HF Åpne dokument
2 Tertialrapport 1. tertial 2021 HN IKT Åpne dokument